Vejledning til Regulativ

 

Forord

1. Generelt om anlægsbidrag

2. Udregning af anlægsbidrag

3. Øvrige bidrag

4. Øvrige bestemmelser

5. Betaling

6. Vedligeholdelsesgrænser

7. Definitioner

Forord

Nærværende ”Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand” er vedtaget af Malling Vandværk den 1. november 2011. Med henblik på at sikre, at vejledningen til regulativet er i overensstemmelse med lovgivningen.

”Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand” erstatter de tidligere ”Betalingsregler”.

De i denne vejledning nævnte bidrag godkendes én gang årligt af Aarhus Byråd.

”Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand” beskriver vedligeholdelsesgrænser samt beregningen af de til enhver tid gældende anlægsbidrag og øvrige bidrag, der opkræves hos Malling Vandværk. Vejledningen har alene vejledende karakter, men skal i videst mulige omfang indenfor lovgivningens rammer medvirke til en ensretning af de beslutninger, som træffes af Malling Vandværk.

For oplysninger om forholdet mellem Malling Vandværk og kunder, der modtager vand herfra, henvises til ”Fælles Regulativ for de Private Vandværker i Aarhus Kommune ”.

For oplysninger om tekniske detaljer henvises til de til enhver tid gældende normer og standarder.

Forhold vedrørende installationer indenfor skel håndteres af Bygningsinspektoratet, da de varetager myndighedsopgaven.

1. Generelt om anlægsbidrag

For tilslutning til Malling Vandværkskal der betales et anlægsbidrag, der er sammensat af følgende tre bidrag:

Hovedanlægsbidrag:

Hovedanlægsbidraget er et bidrag til indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt transmissionsledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsledningsnettet.

Forsyningsledningsbidrag:

Forsyningsledningsbidraget er et bidrag til forsyningsledningsnettet, der består af distributions- og forsyningsledninger.

Stikledningsbidrag:

Stikledningsbidraget er et bidrag for tilslutning til forsyningsledningen, etablering af stikledning frem til skel samt etablering af stikledningsventil. Hvis forsyningsledningen er placeret på privat grund, dækker stikledningsbidraget stikledningen til og med stikledningsventilen.

Anlægsbidragene bliver reguleret hvert år pr. 1. januar efter Dansk Vand- og Spildevandsforenings prisindeks pr. 1. oktober det foregående år.

2. Udregning af anlægsbidrag

Det samlede anlægsbidrag fastsættes ud fra følgende generelle retningslinier:

Hovedanlægsbidrag

Bidraget udregnes ud fra stikledningens dimension. Der betales hovedanlægsbidrag pr. boligenhed.

Forsyningsledningsbidrag

Bidraget udregnes ud fra stikledningens dimension. Der betales forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed.

Stikledningsbidrag

Bidraget udregnes ud fra stikledningens dimension.

Bymæssigt område (mindre end 50 m fra forsyningsledning)

En boligenhed, en erhvervsvirksomhed eller en institution på en matrikel betaler et anlægsbidrag bestående af hovedanlægs-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag. Bidragene udregnes efter stikledningsdimensionen i henhold til det gældende takstblad.

Ved kombineret erhverv og bolig skal anlægsbidraget for den samlede bebyggelse fastsættes som den højeste af følgende:

1. Anlægsbidrag (Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag) betales i forhold til den ønskede stikledningsdimension.

2. Stikledningsbidrag betales i forhold til den ønskede stikledningsdimension, der betales samtidig et ø 40 hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed.

Flere boligenheder på samme matrikel betaler hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed. Stikledningsbidraget betales efter stikledningens dimension for den fælles bebyggelse.

Flere erhvervsenheder på samme matrikel betaler ét fælles anlægsbidrag (hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag) i forhold til den ønskede stikledningsdimension. Det er underordnet om erhvervsenhederne findes i flere bygninger.

Ældre- og ungdomsboliger betaler som for flere boligenheder på samme matrikel, se ovenstående, dog reduceres hovedanlægs- og forsyningsledningsbidragene med 35 %. Stikledningsbidraget betales efter stikledningens dimension for den fælles bebyggelse.

Ved sprinklerstik betales fuldt anlægsbidrag efter stikkets dimension, samt omkostninger for levering og montering af kvarterventiler.

Ved trappesprinkling, hvor der er tale om et kombineret sprinkler- og forbrugsstik, skal anlægsbidraget for den samlede bebyggelse fastsættes som den højeste af følgende:

1. Anlægsbidrag (Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag) betales i forhold til den ønskede stikledningsdimension.

2. Stikledningsbidrag betales i forhold til den ønskede stikledningsdimension, der betales samtidig et ø 40 hoved- og forsyningsledningsbidrag pr. boligenhed.

Hertil kommer udgifter til levering og montering af kvarterventiler.

Det åbne land (mere end 50 m fra distributions- eller forsyningsledning):

Hovedanlægs-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag betales som for bymæssigt område. Forsyningsledningsbidraget, tillægges dog den faktiske pris for etablering af den del af forsyningsledningen der ligger ud over 50 m. Prisen beregnes som de faktiske omkostninger for etablering af en forsyningsledning svarende til den stikledningsdimension, der er nødvendig for at forsyne det enkelte forbrugssted. Forsyningsledningsbidraget kan ikke overstige det maksimale beløb angivet i takstbladet.

Når tilslutning ønskes af en forbruger i det åbne land udregnes anlægsbidraget for alle, der kan tilsluttes på den aktuelle ledningsstrækning. Tilbud fremsendes til alle potentielle forbrugere. Hvis en forbruger ikke ønsker tilslutning med det samme, betaler denne forbruger ved senere tilslutning det maksimale anlægsbidrag i henhold til takstbladet.

3. Øvrige bidrag

Ændret anvendelse

Ændres anvendelsen af en ejendom, i forhold til hvad der tidligere er opkrævet anlægsbidrag for, skal der betales anlægsbidrag efter taksterne for den nye udnyttelse med fradrag for tidligere hoved- og forsyningsledningsbidrag. Ejeren af en ejendom har pligt til at give Malling Vandværk besked om ændringerne. Anlægsbidraget kan ikke blive negativt.

Når et vandstik afbrydes ydes der intet fradrag.

Ved genopdeling af en godkendt lejlighed, der tidligere har været to lejligheder, skal der ikke betales anlægsbidrag, hvis der findes officiel dokumentation for, at der tidligere har været to lejligheder. Kunden skal selv fremskaffe den nødvendige dokumentation hos Bygningsinspektoratet.

Ændring af stikledningsdimension

Ved ændring af en stiklednings dimension skal der betales stikledningsbidrag for den nye dimension. Der skal betales hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag af forskellen mellem den nuværende og den fremtidige stiklednings dimension. Bidraget kan ikke blive negativt.

Flytning af stikledning

Ved flytning af et stik skal der betales et afbrydelsesbidrag i forhold til den eksisterende stiklednings dimension samt et nyt stikledningsbidrag i forhold til den nye stiklednings dimension.

Aflukning

Hvis et stik ønskes/kræves aflukket, sker dette vederlagsfrit.

Aflukningen sker ved, at stikledningsventilen lukkes. Har et stik ikke været i brug i et år, kræves stikket afbrudt og vandinstallationen tømt.

Afbrydelse

En stikledning, der har været aflukket i et år, skal afbrydes. Afbrydelse sker ved, at stikledningen afbrydes ved forsyningsledningen. Ejeren skal betale et afbrydelsesbidrag i henhold til takstbladet.

Ved etablering af ny tilslutning efter en afbrydelse skal der betales fuldt anlægsbidrag.

Sprinklerstik

Dimension på sprinklerstik, herunder forventning til sprinklerstikkets kapacitet, skal drøftes med Malling Vandværk. Hvis det kommende forbrug kræver ændringer i forsyningsledningsnettet, skal kun den afholde de faktiske omkostninger, der er forbundet med ændringerne.

Ændring i forsyningsledningsnet

Malling Vandværk skal sikre, at forsyningsledningsnettet er dimensioneret således, at nye kunder kan få forsyning til almindeligt forbrug. Ved særligt vandforbrugende erhverv og sprinkling, der kræver dimensionsændringer i forsyningsledningsnettet, skal kunden betale de faktiske omkostninger, der er forbundet med ændringerne.

Byggevand

Ved alle byggerier, dog med undtagelse af enfamiliehuse, skal der monteres en måler i målerbrønd eller andet frostfrit sted, til registrering af byggevand.

Byggevandsmåleren skal afleveres til Malling Vandværk, når byggeriet er afsluttet. Hvis måleren ikke afleveres vil vi opkræve et gebyr, vi vil skønne et forbrug og vi vil opkræve betaling for den bortkomne måler. Hvis der ikke opsættes en byggevandsmåler, vil der blive opkrævet et fast bidrag i henhold til takstbladet.

Røde brandstandere

Røde brandstandere må kun benyttes til brandslukning, med mindre der er truffet særlig aftale med Malling Vandværk samt Aarhus Brandvæsen.

4. Øvrige bestemmelser

Tilbagestrømningssikring

Malling Vandværk kan forlange at der etableres tilbagestrømningssikring ved både nye og eksisterende installationer samt på byggevand.

Malling Vandværk afgør hvilke type tilbagestrømningssikring, der skal etableres.

Stikledningsdimension

Dimensioneringen foretages normalt ud fra en tryktabsberegning, hvis en sådan beregning ikke foreligger benyttes følgende dimensioner:

for 1 boligenhed 40 mm

for 2-3 boligenheder 50 mm

for 4-15 boligenheder 63 mm

Mindste stikledningsdimension er 40 mm.

Brandhensyn og andre særlige hensyn kan kræve, at Aarhus Brandvæsen forlanger en større stik-ledningsdimension

Stikplacering

Malling Vandværk efterkommer så vidt muligt grundejerens ønske om, hvor på ejendommens skellinje vandstikket placeres. Det er dog i sidste ende Malling Vandværk, der afgør, hvor stikket bliver afsat.

Udmatrikulering

Matrikulære ændringer medfører ikke ændringer i vedligeholdelsespligten af vandledningerne, med mindre andet er aftalt med Malling Vandværk.

Udmatrikulering af enkeltparcel

Når en grund bliver udmatrikuleret, skal der som udgangspunkt være en stikledning til hver matrikel. Den eksisterende stikledning tilfalder den matrikel, hvor den er indført. Hvis det eksisterende stik er indført i adgangsvejen til en matrikel, tilfalder det dog den matrikel som adgangsvejen betjener. Det er muligt at træffe anden aftale med Malling Vandværk.

Hvor der etableres nye stikledninger, skal der betales anlægsbidrag for de nye stikledninger efter gældende takster.

Udmatrikulering af storparcel

Når en storparcel bliver udmatrikuleret, vil Malling Vandværk i hvert enkelt tilfælde beslutte, om Malling Vandværk vil overtage vedligeholdelsespligten af de vandledninger, der kommer til at ligge udenfor de kommende enkeltparceller.

Hvis Malling Vandværk vælger at overtage vedligeholdelsespligten, vil hver enkelt af de kommende parceller blive opkrævet et stikledningsbidrag.

Hvis Malling Vandværk ikke overtager vedligeholdelsespligten, skal der udarbejdes en deklaration, der fastlægger den kommende vedligeholdelse af vandledningerne. Deklarationen skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

Ændring af fællesstik

Når en eksisterende vandinstallation med fællesstik bliver ændret til en vandinstallation med separate stik, tilfalder det eksisterende stik den ejendom/boligenhed, hvortil det er indført. Hvis det eksisterende stik er indført i adgangsvejen til en matrikel, tilfalder det dog den matrikel som adgangsvejen betjener. Det er muligt at træffe anden aftale med Malling Vandværk.

Alle udgifter til omlægning af ledninger på privat grund afholdes af ejerne.

Private fællesveje

Generelt etablerer og vedligeholder Malling Vandværk forsyningsledninger og stikledninger i private fællesveje.

Hvor en privat fællesvej bliver anlagt på en sådan måde, at Malling Vandværk ikke anser det for muligt at fremføre en forsyningsledning på en hensigtsmæssig måde i henhold til § 24 i privatvejsloven (lovbekendtgørelse nr. 433 af 3. juni 2008 med senere ændringer), vil vandstikkene og stikledningsventilerne dog blive afsat i stamvejen. Udstykkeren viderefører forsyningen herfra for egen regning. Arbejdet udføres af en autoriseret Vvs-installatør. Hovedanlægs- og forsyningsledningsbidraget betales som for flere boligenheder på en matrikel. Stikledningsbidraget betales efter stikkets dimension.

5. Betaling

Malling Vandværk vil påbegynde arbejdet med at anlægge/afbryde ledninger senest 3 uger efter, at det opkrævede bidrag er indbetalt og Malling Vandværk har modtaget en ansøgning fra en autoriseret Vvs-installatør.

Byggemodning

Ved større byggemodninger, hvor der anlægges stamveje og udmatrikuleres i storparceller, betales de faktiske udgifter for ledningsarbejder i stamveje efter tilbud. Der betales endvidere anlægsbidrag i forhold til den kommende anvendelse af storparcellerne. Hvis den kommende anvendelse af det byggemodnede areal kræver ændringer af det eksisterende forsyningsledningsnet, skal byggemodneren betale de faktiske omkostninger, der er forbundet med ændringerne. Beløbet er forfaldent til betaling inden arbejdets påbegyndelse.

Ved større byggemodninger kan der efter nærmere aftale med Malling Vandværk ske en opdeling af betalingen, således at betalingen forfalder med forud aftalte beløb, der svarer til en hensigtsmæssig etapeopdeling af byggemodningen. Dette kræver dog, at der stilles en bank- eller sparekassegaranti på det til enhver tid skyldige beløb. Garantien skal kunne hæves af Malling Vandværk på anfordring uden rettergang. En sådan aftale kan kun løbe i 12 måneder.

Ved byggemodning af den enkelte storparcel vil Malling Vandværk opkræve anlægsbidrag, når Malling Vandværk modtager ansøgning om vandstik fra en autoriseret Vvs-installatør. Arbejdet vil blive påbegyndt senest 3 uger efter, at det opkrævede bidrag er indbetalt.

6. Vedligeholdelsesgrænser

Malling Vandværk har som udgangspunkt ikke vedligeholdelsespligt til ledninger og stikledningsventiler på privat grund. Hvor dette alligevel er tilfældet vil Malling Vandværk sikre sig adgang til drift og vedligehold ved en tinglyst deklaration.

Vandledninger på privat grund vedligeholdes af ejeren/ejerforeningen.

Er stikledningsventilen placeret inde på matriklen vedligeholdes den af ejeren.

Her ses en række eksempler på vedligeholdelsesgrænser:

 

Figur 1 En ejendom på en matrikel.

 

Figur 2 Flere ejendomme på en matrikel.

Stikledningsventiler inde på matriklen vedligeholdes af ejeren (grundejerforeningen).

 

Figur 3 En ejendoms tilslutning til offentlig ledning beliggende på privat grund.

Deklarationen udarbejdes på foranledning af Malling Vandværk.

 

Figur 4 Fælles jordledning til flere ejendomme på hver sin matrikel.

Deklarationen udarbejdes på foranledning af brugerne af stikledningen, og for deres regning.

 

Figur 5 En ejendom tilsluttes ved passage af en anden matrikel.

Jordledning til den bageste matrikel vil typisk ligge i adgangsvejen. Hvor brugeren har ønsket en anden placering, skal brugeren sikre sig adgang til ledningen ved en deklaration.

Hvor det er Malling Vandværk, der har krævet en anden placering end ved adgangsvejen til matriklen, er det Malling Vandværk, der skal vedligeholde ledningen og dermed sikre sig adgang til ledningen ved en deklaration.

 

Figur 6 Tilslutning til vandledning i privat fælles vej

NB. Private fællesveje kan være ejet af Aarhus Kommune (Ejendomsforvaltningen), men fortsat have status som privat fællesvej.

7. Definitioner

Boligenhed:

En boligenhed defineres som en lejlighed (ejer/lejer/andel) eller fast ejendom, der kan anvendes til beboelse af en eller flere personer.

Boligvej:

Lokalvej der kun kan benyttes som tilkørsel til de enkelte ejendomme inden for samme storparcel.

Det åbne land:

Områder, hvor afstand fra forsyningsledningen til forbrugeren er længere end 50 m, og som derfor kræver etablering af en ny forsyningsledning.

Distributionsledning:

Vandledning der fører vandet rundt inde i den enkelte sektion.

Fiktiv forsyningsledningsdimension:

Den forsyningsledningsdimension der er nødvendig for at forsyne den enkelte forbruger.

Forsyningsledning:

Vandledning der fører vandet fra distributionsledning ud til forbrugerne.

Forsyningsnet:

Ledningssystem bestående af distributions- og forsyningsledninger der bruges til transport af færdigbehandlet vand frem til ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.

Hovedanlæg:

Vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.

Husinstallation:

Omfatter vandinstallationen efter jordledningens indføring i bygningen.

Jordledning:

Ledningsinstallationer i jord inden for skel, der forbinder stikledningen med husinstallationen.

Kvarterventiler:

Ventiler placeret ved et sprinklerstik. Kvarterventilerne kan lukkes efter behov, og har således til formål at sikre fortsat (ensidig) forsyning til sprinklerstikket – eksempelvis ved brud på forsynings-ledningen.

Lejlighed:

En lejlighed skal udover beboelsesrum have køkken og bade/wcrum.

Privat fællesvej:

Ved private fællesveje forstås veje, gader, og pladser, der uden at være offentlige tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, når ejendommene er i særlig eje.

Sektion:

Afgrænset del af forsyningsområdet.

Stamvej:

Fordelingsvej der benyttes som tilkørsel til flere storparceller.

Stikledning:

Ledningen fra forsyningsledningen til skel, herunder en eventuel stikledningsventil på stikledningen.

Stikledningsventil:

Afspærringsanordning der benyttes til at lukke forsyningen fra den enkelte stikledning.

Transmissionsledning:

Vandledning der fører vandet fra vandværkerne frem til beholdere og forsyningsnettet.

Ungdomsbolig:

Lejlighed i boligbyggeri, der kun kan udlejes som ungdomsbolig.

Ældrebolig:

Lejlighed i boligbyggeri, der kun kan udlejes som ældrebolig.