Vedtægter

Indhold

 1. navn og hjemsted
 2. formål
 3. medlemmer
 4. medlemmernes rettigheder
 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
 6. udtræden af Malling Vandværk
 7. levering til ikke-medlemmer (købere)
 8. medlemmers betaling af vandafgifter
 9. generalforsamling
 10. stemmeret og afstemninger
 11. bestyrelsen
 12. tegningsret
 13. regnskab
 14. opløsning
 15. ikrafttræden 

§ 1 navn og hjemsted

Malling Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Malling Vandværk A.m.b.a.

Malling Vandværk har hjemsted i Århus Kommune.

 § 2 formål

Malling Vandværks formål er i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ”fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune” og Lov af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af Malling Vandværk.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerforeningen, der er medlem.

Er der betalt stikledningsbidrag pr. enhed for ejerlejligheder og andelsboliger, er det enheden der er medlem.

For andelsboliger er det Andelsboligforeningen, der er medlem.

En boligforening er medlem med hovedafdelingen.

 § 4 medlemmernes rettigheder

Malling Vandværks medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen gældende regulativ.

Ved indmeldelse udleveres selvaflæsningsbog og gældende takstblad.

 § 5 medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af Malling Vandværks forpligtigelser hæfter medlemmerne alene med den i Malling Vandværk indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtiget til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtigelser over for Malling Vandværk. Når Malling Vandværk modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtigelser over for Malling Vandværk. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere, og udover til lejere må intet medlem levere vand til ikke-medlemmer uden særlig tilladelse fra vandværket.

§ 6 udtræden af Malling Vandværk

Udtræden af Malling Vandværk kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i Malling Vandværks formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

 § 7 levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde Malling Vandværks vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra Malling Vandværk.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 medlemmers betaling af vandafgifter

Afregning af det enkelte medlems eller brugers vandforbrug (m3) sker efter afregningsmålere. Malling Vandværk opsætter elektroniske afregningsmålere med fjernaflæsning. Målerkontrol  (aflæsning) foretages af Malling Vandværk periodisk og årsaflæsning foretages medio/ultimo december.

Der opkræves en fast årlig afgift pr. medlem eller pr. bruger. Hvor afregning for flere forbrugere sker via en fællesmåler kan den faste afgift nedsættes til 75 % pr. boligenhed.

Malling Vandværk opkræver en målerleje beregnet efter målerstørrelse.

For andelsboligforeninger med fælles afregningsmåler opkræves vandafgiften ved Andels-boligforeningen.

For andelsboligforeninger, hvor den enkelte bolig har egen afregningsmåler og egen direkte tilslutning med stophane, opkræves vandafgiften på adressen.

For ejerforeninger med fælles afregningsmåler opkræves vandafgiften ved ejerforeningen.

For ejerforeninger, hvor den enkelte ejerlejlighed har egen afregningsmåler og egen direkte tilslutning med stophane, opkræves vandafgiften på adressen.

For boligforeninger med fælles afregningsmåler opkræves vandafgiften ved boligforeningen.

For boligforeninger, hvor den enkelte lejebolig har egen afregningsmåler og egen direkte tilslutning med stophane kan vandafgiften opkræves direkte ved lejeren på adressen, hvis der er indgået en samlet skriftlig aftale med boligforeningen om, at boligforeningen indestår for den manglende betaling ved påkrav.

For udlejede enfamiliehuse, rækkehuse og erhvervsbygninger m.m. kan vandafgiften opkræves direkte ved lejeren, hvis der er indgået en skriftlig aftale med ejeren om, at ejeren indestår for manglende betaling ved påkrav.

Der kan ikke indgås aftale om opkrævning af vandafgiften ved en lejer på grundlag af en bimåler.

§ 9 generalforsamling *

Generalforsamlingen er Malling Vandværks højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, sendes til bestyrelsen senest den 1. februar.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

7. Valg af intern revisor og suppleant.

8. Valg af statsaut. revisorfirma.

9. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes, når mindst 40 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal annonceres med indkaldelsen.

Der skrives referat af de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Referatet underskrives af dirigent og bestyrelse.

§ 10 stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

For almennyttigt boligbyggeri, andelsboligforeninger og lignende kan der afgives stemme af formand eller forretningsfører. Der kan dog for denne kategori gives fuldmagt til at stemme til et andet medlem af foreningerne.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Til beslutning om vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 stemmer for og desuden skal mindst halvdelen af medlemmerne være mødt.

Såfremt kun den første og ikke den anden forudsætning er opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringerne kan så vedtages på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

§ 11 bestyrelsen

 Malling Vandværks bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 3 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2, 2 og 1 medlemmer.

Alment boligbyggeri og andelsboligforeninger og lignende kan kun besætte en` bestyrelsespost.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder som bestyrelsesmedlem. Et sådant bestyrelsesmedlem indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 tegningsret

Malling Vandværk tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

§ 13 regnskab

Malling Vandværks regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskabet foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorer og bestyrelse.

§ 14 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 10 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som Malling Vandværk.

§ 15 ikrafttræden

 Malling Vandværks vedtægter er godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den 28-04-2010.

De træder i kraft den 1. januar 2011.

Med virkning fra 1. januar 2011 overtages fra interessentskabet Malling Vandværk samtlige aktiver og passiver i henhold til den foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2010, hvorefter interessentskabet Malling Vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleant, der pr. 31. december 2010 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Malling Vandværk, indtræder med virkning fra 1. januar 2011 i de tilsvarende funktioner i Malling Vandværk A.m.b.a.